Selecteer een pagina

Wanneer je een RI&E uitbesteedt aan een gespecialiseerd bedrijf zal een goede RI&E tussen de 1000 en 3000 euro exclusief BTW kosten. Dit heeft te maken met verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, het aantal medewerkers, de branche, de specifieke risico’s en of de RI&E getoetst moet worden door een gecertificeerde Arbodeskundige.

In dit artikel zullen we ingaan op de factoren die invloed hebben op de prijs van een RI&E en wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een RI&E.

RI&E verplichting

De RI&E verplichting komt voort uit de arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Voor veel bedrijven onbekend maar de verplichting geldt al sinds 1 januari 1994. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in artikel 5 van de arbowet.

Maatwerk

Een goede RI&E is altijd maatwerk. Dit betekent in de praktijk dat er een deskundig persoon (meestal een veiligheidsdeskundige) langs gaat bij het bedrijf om de inventarisatie uit te voeren met een vooraf opgestelde specifieke vragenlijst. Doormiddel van interviews en een rondgang ontstaat er een beeld van de huidige situatie en de risico’s. Daarna wordt er gekeken naar passende beheersmaatregelen. Hierbij is het uitgangspunt, uitvoeren van een goed arbo omstandighedenbeleid en voldoen aan wet- en regelgeving. Na de inventarisatie wordt een rapportage opgesteld met daarin ook een Plan van Aanpak. Een goede RI&E bestaat uit de volgende stappen:

 • Plegen vooronderzoek.
 • Plegen oriënterend onderzoek door middel van bedrijfsrondgang.
 • Inventariseren verbeterpunten.
 • Kwantificeren van de risico’s in: zeer hoog, hoog, midden en laag.
 • Schrijven van rapport en doen van aanbevelingen.
 • Opstellen plan van aanpak.
 • Plegen van follow up plan van aanpak.

Arbodeskundigen

Arbodeskundigen zijn personen die opgeleid zijn op het gebied van Arbo-omstandigheden, in het bijzonder veiligheid en gezondheid op de werkplek. Zij kunnen ook ondersteunen met het opstellen van de RI&E en invulling geven aan het Plan van Aanpak. Arbodeskundigen zijn er op verschillende niveaus. Indien je als bedrijf besluit om de RI&E uit te besteden bij een gespecialiseerd bedrijf dan zijn er vaak 1 of meerdere Arbo deskundige personen zoals hieronder vermeld betrokken bij de totstandkoming van de RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak.

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

MVK is een opleiding tot veiligheidsdeskundige op middelbaar niveau. Dit houdt in dat de MVK kennis heeft over diverse veiligheidsonderwerpen zoals wet- en regelgeving, gevaarlijke stoffen en veiligheidscultuur. De taken die de MVK heeft bestaan uit Het inventariseren van risico’s. Het beoordelen van werksituaties en adviseren met betrekking tot maatregelen ter vergroting van de veiligheid. De opleiding vereist een mbo-vooropleiding en kan in 1 jaar worden afgerond. Bij grotere organisaties is de MVK-functie vaak intern vervuld of ingehuurd.

Hoger Veiligheidskundige (HVK)

De HVK, is bij grotere organisaties vaak werkzaam als stafmedewerker. De HVK adviseert het management en de OR met betrekking tot beleidsvoering over de veiligheid binnen de onderneming. Hierbij ligt het accent op de veiligheidskundige risico’s die door de onderneming gegenereerd worden. De opleiding tot HVK vereist een HTS-vooropleiding en duurt ongeveer 2 jaar. Bij grotere organisaties is de HVK-functie ook vaak intern vervuld of ingehuurd.

Arbeid hygiënist

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Arbeidshygiënisten zijn professionals die zich bezighouden met het beschermen van de gezondheid van de mensen op de werkplek door het toepassen van de principes van de arbeidshygiëne. Arbeidshygiëne wordt vaak aanvullend op de veiligheidskundige ingeschakeld als het specifiek gaat over blootstelling gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld.

Arbeids- en organisatiedeskundigen (A&O)

A&O deskundigen adviseren en begeleiden organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Zij zijn vooral bezig met de gedragskant van arbeid en de (mentale) gezondheid van medewerkers. Een A&O’er kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het onderzoeken van de medewerker tevredenheid.

Kan ik een RI&E zelf gemakkelijk opstellen of kan ik dit beter uitbesteden?

Bovengenoemde vraag is niet éénduidig te beantwoorden. Wanneer je als bedrijf zelf de RI&E wilt maken dan is er in veel gevallen voldoende informatie en formats beschikbaar om mee aan de slag te gaan. De onderwerpen in de RI&E vragen wel een specialistische kijk op de in het bedrijf aanwezige risico’s. Met behulp van branche specifieke beschikbare vragenlijsten is het mogelijk om deze risico’s te identificeren. Het kwantificeren van de risico’s is alweer een stuk lastiger. Het gaat er hierbij om een inschatting te maken van de ernst van het gevaar en de kans van optreden van het gevaar. Dit vergt wel specialistische kennis en ervaring. De Arbo deskundige zijn hiervoor specifiek opgeleid. Daarna volgt het Plan van aanpak (wat voor acties moet het bedrijf nemen om de knelpunten te elimineren of acceptabel te maken). Ook voor het Plan van Aanpak zijn vaak branche specifieke oplossingen beschikbaar die toepasbaar zijn voor bedrijven.

Wel een branche RI&E format beschikbaar

Indien het bedrijf inderdaad valt onder een branche die een RI&E form aanbiedt via de website van rie.nl dan kan met enige voorbereiding en inspanning zelf een RI&E worden opgesteld. Veel bedrijven kiezen er toch voor de RI&E uit te besteden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 1. Toch lastig om zelf een complete RI&E te maken;
 2. Onzeker of de RI&E wel compleet genoeg is als je het zelf doet;
 3. Het is erg tijdrovend om alles uit te zoeken en het ontbreekt vaak aan tijd;
 4. Kosten, baten afweging.

Geen branche RI&E format beschikbaar

Echter is het niet altijd zo dat er branche specifiek format beschikbaar is. Dan wordt het ook alweer een stuk ingewikkelder om zelf te bepalen welke RI&E onderwerpen er in de RI&E extra aandacht nodig hebben. In dit geval is het natuurlijk ook mogelijk om zelf de RI&E te maken. Zeker als het bedrijf zelf een Arbo deskundige in dienst heeft. Uiteindelijk zijn dezelfde redenen als hierboven van toepassing om te kiezen voor het uitbesteden van de RI&E.

Uitbesteden van de RI&E aan een specialist

Als u op zoek bent naar een partij die u kan helpen aan een betaalbare RI&E, die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en ook nog eens praktische en gemakkelijk leesbaar is dan is de RIE specialist een goede partij. Zij inventariseren samen met de ondernemer de bedrijfsrisico’s en bedenken maatregelen om knelpunten op te pakken. Dit wordt omgezet in een leesbaar rapport en praktisch uitvoerbaar Plan van Aanpak. Bij de RIE specialist zijn Arbo deskundigen inzetbaar die op elk gebied. Zij hebben MVK’ers, HVK’ers Arbeid hygiënisten beschikbaar voor het opstellen en toetsen van de RI&E.

Toetsen van de RI&E

In sommige gevallen moet de RI&E, na het opstellen, ook getoetst worden door een gecertificeerde Arbo deskundige. Dit kan zijn een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of bedrijfsarts. De RI&E moet altijd getoetst worden wanneer het bedrijf 25 of meer medewerkers in dienst heeft.

Kerndeskundigen Arbowet

In de Arbowet zijn 4 kerndeskundigen aangewezen die met de juiste certificering bevoegd zijn om de opgestelde RI&E te toetsen. De kerndeskundigen zijn:

 1. Gecertificeerde HVK
 2. De Arboarts
 3. Arbeidshygiënist
 4. Arbeid en organisatiedeskundige

In onze andere blogwie mag een RI&E uitvoeren, opstellen en toetsen” wordt uitgebreid ingegaan op het toetsen van de RI&E.

Conclusie

Als je als bedrijf er uit bent en je wilt de RI&E uitbesteden ben je dus voor een kleine, relatief makkelijke RI&E zo’n 1000 euro kwijt. Afhankelijk van bovengenoemde factoren zoals omvang van het bedrijf, branche, aanwezige risico’s, inzet deskundigheid, en toetsing wordt de prijs bepaald. Deze kan oplopen tot wel 3000 euro en wellicht nog wel wat meer indien er aanvullende RI&E’s nodig zijn voor bijvoorbeeld blootstelling aan gevaarlijke stoffen, of stof, explosieveiligheid.

Toch is het heel erg belangrijk om een goede RI&E te hebben. Dit is niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is maar een RI&E vormt ook de basis voor elk bedrijf voor het voeren van een goed Arbo-omstandigheden beleid. In de basis wil elke goede werkgever een veilige en gezonde werkplek bieden aan haar werknemers. Op termijn werpt dit ook zijn vruchten af. Minder ongevallen, minder verzuim en tevreden werknemers.